نیروگاه خورشیدی ۶۳۳ کیلووات پست ۵ اراک مهندس خالقی

نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاوات آباده گروه عطار

نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاوات کهمره شرکت تابان

نیروگاه خورشیدی ۱۲۰ کیلووات کارخانه تولید پنل بانک حکمت ایرانیان

نیروگاه خورشیدی ۱۱۰ کیلووات نساجی رازی ابهر