تامین مالی

تامین مالی 1397-4-10 10:20:49 +04:30

مهندسی

تجهیز

اجرا

تامین مالی

در زمینه تامین مالی به دلیل تجربه طولانی تیم ما در امور سرمایه گذاری و صندوق‌های خطرپذیر مدل‌های مختلفی پیشنهاد و راهکار اجرایی برای هر پروژه مطابق با شرایط خاص آن در نظر گرفته می‌شود. به عنوان نمونه در طرح تاسیس نیروگاه خورشیدی با مشارکت پرتو انرژی فرد در یکی از نیروگاه‌های در دست اقدام به میزان دلخواه و یا پرتو در نیروگاه ایشان حداکثر تا ۵۰ درصد مشارکت می‌نماید و یا در طرح تاسیس نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری شخصی و تامین مالی گروه عطار متناسب با ظرفیت و تابش، تامین مالی تا سقف ۵۰ درصد و سود مشارکت حداقل ۲۱ درصد با اقساط ثابت ۶۰ ماهه می‌باشد.

راهکارهای تامین مالی متفاوتی به دلیل تجربه فنی، اجرایی و مالی در زمینه نیروگاه خورشیدی قابل ارائه بوده و پرتو انرژی با استعانت از شعار ” از ابتدا کنارتان هستیم ” و ” همت جهادی ، مدیریت جهادی ” برای هر شرایط و موقعیتی راهکار مناسبی قابل ارائه خواهد داشت.

  • تاسیس نیروگاه خورشیدی به صورت مشارکتی

  • تاسیس نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری شخصی

  • تاسیس نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری شخصی و تامین مالی پرتو انرژی مطابق با شرایط فوق الذکر

  • تاسیس نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری شخصی، تامین مالی پرتو و دریافت سود سرمایه گذاری

    • پیش بینی ۲۰ ٪ سود سالیانه طی ۵ سال و سپس مالکیت نیروگاه (نیروگاه‌های ۵ تا ۲۰ کیلووات)
    • پیش‌بینی ۱۸ ٪ سود سالیانه طی ۵ سال و سپس مالکیت نیروگاه (نیروگاه‌های ۲۵ تا ۱۰۰کیلووات)